PATREON

https://www.patreon.com/IvashkinVonMephisto

Направих си патреон профил за да мога да дам възможност на хората, които се кефят на нещата, които правя да ме подкрепят, ако желаят. Нека това не звучи нескромно – подобно нещо е ново и за мен. Дори мисля, че реално няма да получа кой знае какъв съпорт. Все пак искам да пробвам и да получа някаква, дори и минимална обратна връзка в подобен аспект. Много ще съм благодарен, ако все пак създам някаква малка общност около себе си, свързана с всичко, което правя.

За какво ще отидат тези пари?
За технически ъпгред на свързаните с живите представяня, пре и пост продукции на всичко, което излиза от ръцете ми, неща, свързани с всички каузи, които съпортвам и разбира се – съвсем прозрачен отчет наистина за какво са дадени! Естествено, нямам големи очаквания, но ще се радвам да видя, че има и такива хора – с идеалистично мислене, които са разбрали, че в тоя живот освен всичко има и емоция, морал, каузи и неща, в които хората вярват безрезервно и са готови да положат много усилия и да вложат много време и енергия! Знаете, около 15 години влагах цялото си усилив е моята детски хор Балеринка – преди това с моята група Мефисто няколко години, съвсем прохождащи около Нова Генерация и Митко Воев… След Балеринка около 12 години правих Проект Димитър Воев, стартиран заедно с Нели Воева. Сега съм на етап да представям продукцията от соловия си албум 12 те последни и продукцията на бандата, която заформихме с Петьо Зафиров, Нуга, Психото, Вяра и Деси Петкова – ПсихоИвашкин. Патреон акаунта ми е направен за всички, които искат да помогнат с малко и се чувстват съпричастни към това, което правя публично!

https://www.patreon.com/IvashkinVonMephisto

I made a Patreon account so I can give people who enjoy the things I do the opportunity to support me if they want. Don’t let this sound immodest – this kind of thing is new to me too. I even think that I won’t really get much support. Still, I want to try and get some, even minimal, feedback on such an aspect. I would be very grateful if I could still create some small community around me related to everything I do.

What will this money go to?
For technical upgrades related to live performances, pre and post productions of everything that comes out of my hands, things related to all the causes I support and of course – a completely transparent account of what they are really for! Naturally, I don’t have high expectations, but I will be glad to see that there are such people – with idealistic thinking, who have understood that in this life, apart from everything, there is also emotion, morality, causes and things in which people believe unreservedly and are willing to put in a lot of effort and put in a lot of time and energy! You know, for about 15 years I put all my effort into my children’s choir Ballerinka – before that with my group Mephisto for a few years, just starting around Nova Generatsia and Mitko Voev… After Ballerinka, for about 12 years I did Project Dimitar Voev, started together with Neli Voeva. Now I am at the stage of presenting the production from my solo album 12 the last ones and the production of the band we formed with Petyo Zafirov, Nuga, Psychoto, Vyara and Desi Petkova – PsychoIvashkin. My Patreon account is made for anyone who wants to help out a little and feels sympathetic to what I’m doing publicly!